Privacy

In deze privacyverklaring verklaart Vadain B.V. (hierna te noemen: “Wij” of “Ons”) welke Persoonsgegevens Wij van u verzamelen en Verwerken, indien u onderstaande diensten of producten van Ons afneemt of op andere wijze in contact komt met Ons.

 

De in deze privacyverklaring met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben de betekenis die daaraan wordt toegekend in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), tenzij anders aangegeven.

 

Diensten

Wij leveren de navolgende diensten of producten (hierna te noemen: ´´Diensten´´):

-        het vervaardigen van gordijnen op maat en in confectie

-        voorraadbeheer

-        distributie

 

Vastlegging, verkrijging en verwerking van Persoonsgegevens

Verstrekking Persoonsgegevens door U

 

Uw gebruik van de Diensten kan met zich meebrengen dat u wordt gevraagd om Persoonsgegevens aan Ons te verstrekken. Wanneer u wordt gevraagd om persoonlijke gegevens te verstrekken, kunt u dit weigeren.

Indien u Persoonsgegevens aan Ons verstrekt, zullen Wij de Verwerkingsverantwoordelijke zijn van door u aan Ons verstrekte Persoonsgegevens. U verklaart dat deze gegevens correct zijn en u moet ons informeren over wijzigingen die optreden in deze gegevens.

Wij Verwerken de volgende door u aan Ons verstrekte Persoonsgegevens:

-        Naam

-        (Aflever)adres

-        Telefoonnummer

-        E-mailadres

-        Geslacht

-        Bankrekeningnummer

 

Verkrijging Persoonsgegevens door Ons uit externe bronnen

 

In aanvulling op de gegevens die u zelf aan Ons verstrekt, kunnen Wij aanvullend Persoonsgegevens Verwerken van u uit externe bronnen, zoals het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

 

Wij

Onze identiteit en contactgegevens:

Naam: Vadain B.V.

Contactgegevens: Schering 31, 8281 JW Genemuiden

Email: info@vadain.nl

 

Doeleinden van de Verwerking

Wij Verwerken uw Persoonsgegevens voor de volgende verwerkingsdoeleinden:

- Om de Diensten aan u te kunnen verlenen.

- Om u te informeren over andere diensten en producten van Ons.

- Om uw betalingen voor de levering van de Diensten te verwerken.

- Om te kunnen adverteren.

- Om de Diensten te verbeteren en beter af te stemmen op de wensen van de gebruikers.

 

Rechtsgrond(en) van de Verwerking

Wij Verwerken uw Persoonsgegevens op een of meer van de volgende rechtsgrond(en):

- u hebt toestemming gegeven voor de Verwerking van uw Persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

- de Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

- de Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Ons rust.

- de Verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Ons of van een derde en uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van Persoonsgegevens nopen, wegen niet zwaarder dan die belangen, indien van toepassing ook niet gelet op het feit dat u minderjarig bent.

 

Gerechtvaardigde belangen van Ons of van een derde

De verwerking van uw Persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn voor de behartiging van de volgende gerechtvaardigde belangen van Ons:

Het kunnen doen van relatiebeheer, marketing en acquisitie.

 

Intrekking Toestemming

Als u Toestemming hebt gegeven voor de Verwerking van uw Persoonsgegevens, dan heeft u het recht deze Toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw Toestemming vóór de intrekking daarvan. U realiseert zich dat door intrekking van uw Toestemming, u geen gebruik meer kunt maken van de Diensten.

 

Verstrekking van uw Persoonsgegevens aan Derden (indien van toepassing)

Wij kunnen uw Persoonsgegevens aan derden verstrekken die ons in het kader van de uitvoering van de overeenkomst behulpzaam zijn, zoals transporteurs. Daarnaast kunnen wij uw Persoonsgegevens aan derden verstrekken als wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst en onze accountant om te kunnen voldoen aan Onze verplichtingen op het gebied van het Belastingrecht.

 

Termijn van opslag van Persoonsgegevens

Wij zullen uw Persoonsgegevens opslaan en Verwerken gedurende de daarvoor wettelijk vereiste en/of toegestane termijnen, bijvoorbeeld de fiscale bewaartermijn van 7 jaar. Indien en voor zover de wettelijk vereiste en/of toegestane termijnen zijn verstreken zullen Wij voor het bepalen van de periode gedurende welke Wij uw Persoonsgegevens opslaan en Verwerken de volgende criteria hanteren:

- of de Persoonsgegevens nog langer noodzakelijk zijn voor Onze dienstverlening aan u;
- hoe lang de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor het verlenen van service en afhandeling van eventuele klachten nadat onze Diensten zijn beëindigd, daaronder begrepen de verjaringstermijn waarbinnen een eventuele vordering door u op ons vanwege de Diensten verjaart;
- of een eventueel door u gegeven toestemming niet is ingetrokken en dus nog van kracht is;
- of er een gerechtvaardigd belang is om de persoonsgegevens te blijven bewaren.


Uw rechten

U hebt het recht Ons te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van uw Persoonsgegevens of beperking van de u betreffende Verwerking, alsmede het recht tegen de Verwerking bezwaar te maken. Ook hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt uw verzoek tot uitoefening van een of meer van uw rechten sturen naar ons algemene e-mailadres: info@vadain.nl.

Wij zullen, indien wettelijk vereist of zo nodig na verificatie van uw identiteit, uw verzoek binnen de wettelijk voorgeschreven termijn behandelen en toetsen aan de voorwaarden en uitzonderingen van de AVG en de UAVG met betrekking tot het door u ingeroepen recht en u informeren of en, zo ja, hoe aan uw verzoek zal worden voldaan.


Klachtrecht en Functionaris Gegevensbescherming

Ondanks de zorgvuldigheid die Wij betrachten bij het Verwerken van uw Persoonsgegevens kan het zijn dat u niet tevreden bent over de wijze waarop Wij met uw Persoonsgegevens om zijn gegaan. In dat geval kunt u via ons algemene e-mailadres een klacht indienen bij onze organisatie.

Ook kunt u uw klacht indienen bij onze Functionaris Gegevensbescherming:

De heer mr. drs. P.J.M. Veuger 

Postbus 151

8280 AD Genemuiden

E-mail: pveuger@vdenp.nl

Als u niet tevreden bent over de wijze waarop wij met uw klacht zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het postadres is:

Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl


Verplichting tot verstrekking

U bent niet verplicht de Persoonsgegevens te verstrekken. Indien u de Persoonsgegevens niet verstrekt, dan kunt u geen gebruik maken van Onze Diensten.


Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering.


Derde landen

Wij delen uw Persoonsgegevens niet met partijen buiten de Europese Economische Ruimte, behalve de uitzondering die hierna onder het kopje ´´ Cookies`` wordt genoemd.


Cookies

Onze website(s) maakt/maken bij het aanbieden van de Diensten gebruik van functionele cookies, voor een goede werking van de website en een goede gebruikerservaring. Daarnaast maken wij gebruik van Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt te voldoen en zich te houden aan het Europees-Amerikaanse Privacy Shield-principe, zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke gegevens uit landen in de Europese Unie en onderhevig aan handhaving door de Federal Trade Commission. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Wij maken geen gebruik van tracking cookies. Indien wij wel besluiten om tracking cookies te gebruiken, dan wordt door ons vooraf daarvoor toestemming aan u gevraagd.


Facebook, LinkedIn, Twitter

Op diverse pagina’s op Onze website kunnen knoppen zijn opgenomen waarmee informatie  van Ons kan worden gedeeld via de sociale netwerken Facebook, LinkedIn en Twitter. De knoppen waarmee de informatie kan worden gedeeld worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, LinkedIn en Twitter zelf. Als u met een druk op de knop de informatie deelt wordt door het betreffende bedrijf een cookie geplaatst. Wij hebben daarop geen invloed. In de privacyverklaring van Facebook, LinkedIn en Twitter kunt u zien welke gegevens worden verzameld en hoe die gegevens worden gebruikt.

Deze Privacyverklaring is vastgesteld op: 24-5-2018

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd.

**********************************************************************************

#WORK_AREA#